Tavan Vinci Periyodik Kontrol

Kaldırma Ekipmanları Periyodik Kontol

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne Göre Tavan Vinci Periyodik Kontrol Hizmeti Profesyonel Servis Sağlayıcısı Mergen Kalite

Tavan Vinci Periyodik Kontrol Muayenesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Tavan Vinci Takip Kontrolü Nedir? Hangi Durumlarda, Ne Zaman Yapılır?

Tavan Vinci Periyodik Kontrol Muayenesi Hangi Mevzuat Kapsamında Yapılmaktadır?

Tavan Vinci Periyodik Kontrol Muayenesi Ne Sıklıkla yapılmalıdır? Süresi Nedir?

Tavan Vinci Periyodik Kontrolü Muayenesini Yaptırma Sorumluluğu Kime Aittir?

Periyodik Kontrol Muayenesi Yapılmayan Tavan Vinci veya Kusurlu Ekipmanın Cezası Nedir?

Tavan Vinci Periyodik Kontrol Muayenesini Kimler Yapabilir? Kimler Yapmaya Yetkilidir?

Tavan Vinci Periyodik Kontrol Formu ve Raporu Nasıl Hazırlanır?

“AKREDİTE bir A-Tipi Muayene Kuruluş olan MERGEN KALİTE, alanında uzman ekip ve son teknoloji kaliteli ekipmanları ile gerçekleştirdiği Tavan Vinci muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın (Tavan Vinci) test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya Tavan Vinci için tehlikeli durumları raporlar. Yapılan bu Tavan Vinci kontrolleri ulusal ve uluslararası Tavan Vinci standartlarında ifade edilen ve belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

İşletmelerde kullanılan en önemli ekipmanlardan birisi de kaldırma ve iletme ekipmanlarıdır. Vinçler, caraskallar, forkliftler, transpaletler, yük asansörleri, platformlar, iskeleler, sapanlar vb. ekipmanlar bu kapsama girmektedir. Ancak, kaldırma ve iletme ekipmanlarının kullanımındaki sorunlar nedeniyle her yıl çok sayıda yaralanma ve ölüm olayı meydana gelmektedir. Örneğin vinç halatları koparak yük düşebilmekte; kule vinçler, mobil vinçler devrilebilmekte; iskeleler çökebilmektedir.

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Nelerdir?

 • Kren
  • Köprülü
  • Portal
  • Yükleyici
  • Kule
  • Kıyı Ötesi
  • Döner Kollu
 • Vinç
  • Monoray Vinç
 • Traksiyonel, Çektirme ve Gerdirme
 • Forklift
 • Transpalet
 • Yük ve Personel Taşıyıcı
 • Değişken Erişimli Araç
 • Sipariş Toplayıcı
 • Araç Kaldırma Tablaları
 • Kaldırma Tablaları
 • Sütunlu Çalışma Platformu
 • Asılı Erişim Donanımları
 • Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları
 • Asansörler
  • İnşaat Asansörleri
  • Servis Asansörleri
  • Kren Asansörleri
  • Yük Asansörleri
 • Eğimli Yük Taşıma Tertibatları
 • Engelli Platformları
 • Manipülatör
 • Uçak Yer Destek Donanımları
 • Yürüyen Merdiven ve Yollar
 • Yapı İskeleti
 • Mobil Erişim ve Çalışma Kuleleri
 • Sürekli Taşıma Donanımları
 • Sapanlar
 • Kıskaçlar
 • Vakum Kaldırıcılar

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. Maddesi; İşveren ’in çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemekle, denetlemekle ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamakla ve risk değerlendirmesi yapmakla veya yaptırmakla yükümlü olduğunu belirtir.

İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz hükmü de yer almaktadır.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının güvenli ve ekonomik olarak çalışması için periyodik kontrollerinin ve korucu bakımların yapılması gereklidir. Kaldırma ve iletme ekipmanları en önemli elemanları günlük olarak gözden geçirilmeli ve normal olmayan bir durum gözlenmesi halinde, gerekli tedbirler alınmalıdır.

Planlı ve koruma amaçlı yapılan kontrol, kaldırma ve iletme ekipmanları elemanlarında oluşabilecek tehlikeli durumların zamanında tespit edilmesini sağlamak, güvenliği tehlikeye düşürecek ve büyük ekonomik kayıplara sebep olabilecek önlemekte ve tesisin verimini arttırmaktadır.

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrol Süresi Nedir? Ne Sıklıkla Yapılır?

Kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrol / muayene süresi, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre 1 yıldır.

Periyodik kontrol sıklığı, yönetmelikte yer alan tablolarda veya standartlar ile belirlenmemişse, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından da belirlenmemiş ise ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı, yaşı, bakım faaliyetleri, sıklığı, atmosferik koşullar, kaza geçirmesi, önceki periyodik kontrol sonuçları ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre periyodik kontrol, test ve muayenelerin sıklığı artırılabilir.

Özetle, kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrolleri en az 12 ayda bir yapılmalıdır.

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020 belgeli bir A Tipi Muayene Kuruluşu olan Mergen Kalite; kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrollerini bakanlıktan yetkili ve alanında uzman mühendis kadrosuyla yapmaktadır.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, yetkili olan makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Tavan Vinçlerinin Periyodik Kontrolünü Yaptırmak Zorunlu mu?

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının operatör hataları veya kusurlu kullanılması neticesinde işletmede maddi ve manevi kayıplar oluşmaktadır. Bu yüzden;Kaldırma ve iletme ekipmanı periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşularının gereği, hem de yasal mevzuatlar gereğince zorunludur.

6331 Sayılı İSG Kanunu çerçevesinde, İş Ekipmanlarının  kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, işletmede bulunan ekipmanlar ve tesisatlar ile ilgili olarak gerekli kontrollerin yaptırılmadığının tespit edilmesi halinde;

İlgili kanunun 10. Maddesi gereğince “10/4: Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak” fiili nedeniyle; Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolünü yaptırmamanın cezası, çalışan sayısına göre en az 3.836 TL ve en çok 11.508 TL olarak uygulanmaktadır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdari para cezaları her takvim yılı geçerli olmak üzere o yıl 4.1.1961 Tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’nci maddesi hükümlerince tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.